Hoofdlijnen Remuneratierapport 2021

De Remuneratiecommissie ondersteunt bij de werkgeversrol van de Raad van Commissarissen (RvC) en bereidt zaken voor op het gebied van bezoldiging, (her)benoeming, permanente educatie en de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC. Ook voert de Remuneratiecommissie voortgangs- en beoordelingsgesprekken met het bestuur. Daarnaast is de commissie eerste aanspreekpunt voor (her)benoemingen van RvC-leden. Twee keer per jaar spreekt de Remuneratiecommissie met de ondernemingsraad, zonder het bestuur.

De belangrijkste onderwerpen die de Remuneratiecommissie over 2021 heeft behandeld zijn: 

  • De nieuwe doelstellingen van het bestuur voor 2022; 
  • De voorbereiding en installatie van de nieuwe bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk vanwege pensionering van Willem Krzeszewski in de zomer van 2021; 
  • Het functioneren en beoordelen van het bestuur; 
  • De voorbereiding van inhoudelijke thema’s waaronder de ondernemingsstrategie, de doorontwikkeling van de organisatie, de wijziging van de bestuursstructuur en digitalisering.

 Opbouw bezoldiging 

Voor de in 2021 afgesloten arbeidsovereenkomst met Gijsbert Van Herk heeft de RvC de in de Woningwet aangegeven benoemingstermijn gevolgd. Daarnaast is de bezoldiging van de bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk (vanaf 10 mei 2021) in overeenstemming met de WNT opgebouwd. 

De bezoldiging van Gijsbert van Herk, Willem Krzeszewski (tot 10 mei 2021 bestuursvoorzitter, daarna tot 4 augustus 2021 bestuurder) en de bestuurder Jan-Peter Duijvestijn is conform de afgesloten arbeidsovereenkomst en als volgt opgebouwd: 

  • Een vast basissalaris dat eens per jaar wordt herzien; 
  • Beloningen als een leaseauto en representatievergoeding. 

De RvC heeft in 2008 het salaris van Willem Krzeszewski bepaald op basis van de adviesregeling van de commissie Izeboud uit 2006. Met de Raad van Commissarissen is de afspraak gemaakt dit salaris op basis van de nieuwe Wet Normering Topinkomens (WNT), die vanaf 1 januari 2013 in werking is getreden, hiermee in lijn te brengen Het salaris van de heer Krzeszewski is, conform deze wet, teruggebracht naar het salaris van 2011. Vervolgens wordt conform de WNT deze bezoldiging vier jaar lang gerespecteerd en in drie jaar afgebouwd tot het maximum bezoldigingsbedrag van de bezoldigingsklasse voor woningcorporaties zoals vastgesteld op 29 november 2013. 
Het salaris van de bestuurder Jan-Peter Duijvestijn, die per 1 februari 2014 is aangesteld, valt binnen de WNT. De heer Duivestijn is per 1 april 2021 afgetreden. Op 1 december 2020 is interim bestuurder Claus Martinot gestart, waarbij de bezoldiging ook conform WNT is afgesproken. Per 1 juni 2021 is Claus Martinot afgetreden.  

Doelstellingen 2022 

Voor 2022 zijn met de bestuursvoorzitter afspraken gemaakt over de inzet van Staedion in de stad Den Haag, waaronder de herstructureringsopgave in Den Haag Zuidwest, de nieuwbouwopgave alsmede het herijken van de ondernemingsstrategie, de portefeuillestrategie en de leefbaarheidsstrategie. Dit anticipeert op de ontwikkeling van de sociale woningmarkt en keuzes maakt ten aanzien van de positionering van Staedion in het geheel. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de doorontwikkeling van de organisatie en het verder ontwikkelen van de digitale transformatie binnen Staedion en de verdere professionalisering en ontwikkeling van leidinggevenden en medewerkers. Over de voortgang van de doelstellingen wordt door het bestuur periodiek gerapporteerd aan de RvC.