Leefbaarheid

Thema

Wonen in een prettige wijk! Dat is waar we als Staedion voor staan. En dat gaat in veel wijken goed. Tegelijkertijd zien we ook wijken waar huurders hun woon- en leefomgeving minder prettig ervaren. Vaak spelen er uiteenlopende problemen waaronder burenoverlast, vervuiling, onveiligheid en weinig betrokkenheid bij de buurt en elkaar. Staedion gaat in deze wijken flink investeren om zo de leefbaarheid te verbeteren.

Gebouwen met tevreden bewoners

Kwetsbare wijken versterken en zo de leefbaarheid vergroten

Staedion heeft veel bezit in wijken waar relatief veel mensen wonen met een zwakke positie op de woning- en arbeidsmarkt. Deze buurten met veelal naoorlogse woningen zijn vaak een thuis voor mensen in een kwetsbare situatie. Als beheerder van deze woningen en als sociale verhuurder is het onze taak en opdracht om deze kwetsbare buurten te versterken en zo de leefbaarheid te vergroten. Bewoners wonen prettig als zij zich thuis voelen in hun huis, hun complex én in de buurt. We willen mensen zo huisvesten dat hun huis en woonomgeving een fundament biedt om prettig samen te leven. Dat betekent op z’n minst dat de woning en de directe woonomgeving schoon, heel en veilig zijn. Dat is (nog) niet overal het geval en soms is er ook meer nodig. Onze ambitie is daarom dat we de leefbaarheid gaan verbeteren in wijken die er volgens huurders niet goed voorstaan. Met extra inzet in die gebieden waar de leefbaarheid het meest onder druk staat.

Wat doet Staedion?

Dit doen we door op vier domeinen verantwoordelijkheid te nemen: participatie, veiligheid, leefomgeving en de woningvoorraad. Op deze domeinen van leefbaarheid willen we de komende jaren maximaal presteren met als belangrijke speerpunten: de aanpak van woonfraude en (woon)overlast, bevorderen van sociale cohesie, de kwaliteit van het huis en de woonomgeving, een gevarieerde woningvoorraad en het verbreden van de bewonerssamenstelling in een wijk. Op andere domeinen zoals schulden en gezondheid, hebben we een meer signalerende of faciliterende rol.

In onze ambitie laten we ons leiden door vier principes die als rode draad dienen voor de gezamenlijke inspanningen en prioriteiten. Dit zijn:

  1. Perspectief van huurders centraal.
  2. Wederkerigheid.
  3. We werken (zo veel mogelijk) preventief.
  4. Investeren (extra) in wijken waar de maatschappelijke opgave het grootst is.

Lees hoe wij de komende jaren de leefbaarheid in onze wijken gaan versterken.

 

Staedion leefbaarheidsstrategie samenvatting

Samenvatting leefbaarheidsstrategie

Artikelen binnen dit thema