Mijn Staedion
samen
werken

Hoofdlijnen Remuneratierapport

De Remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen (RvC) is ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversrol van de RvC en bereidt zaken voor op het gebied van bezoldiging, (her)benoeming, permanente educatie en de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC. De belangrijkste onderwerpen die de Remuneratiecommissie over 2017 heeft behandeld zijn:

  • • De nieuwe doelstellingen van het bestuur voor 2018;
  • • Het functioneren en beoordelen van het bestuur op basis van de evaluatie van de           
  •    doelstellingen van 2017;
  • • Diverse HR thema’s zoals opvolgingsmanagement, strategische personeelsplanning en
  •    talentmanagement.

Opbouw honorering
De honorering van de bestuursvoorzitter en de bestuurder is conform de afgesloten arbeidsovereenkomst en als volgt opgebouwd:

  • • Een vast basissalaris dat eens per jaar wordt herzien;
  • • Beloningen als een leaseauto en representatievergoeding.

De RvC heeft in 2008 het salaris van bestuursvoorzitter Willem Krzeszewski bepaald op basis van de adviesregeling van de commissie Izeboud uit 2006. Met de Raad van Commissarissen is de afspraak gemaakt dit salaris op basis van de nieuwe Wet Normering Topinkomens (WNT), die vanaf 1 januari 2013 in werking is getreden, hiermee in lijn te brengen Het salaris van de bestuursvoorzitter is, conform deze wet, teruggebracht naar het salaris van 2011. Vervolgens wordt conform de WNT deze bezoldiging vier jaar lang gerespecteerd en in drie jaar afgebouwd tot het maximum bezoldigingsbedrag van de bezoldigingsklasse voor woningcorporaties zoals vastgesteld op 29 november 2013.
Het salaris van de bestuurder Jan-Peter Duijvestijn, die per 1 februari 2014 is aangesteld, valt binnen de WNT.
 
Doelstellingen 2018
Voor 2018 zijn met het bestuur afspraken gemaakt over de inzet van Staedion in de stad Den Haag, het waarmaken van de klantbeloften, het verder ontwikkelen van de digitale transformatie binnen Staedion en de verdere professionalisering en ontwikkeling van leidinggevenden en medewerkers. Over de voortgang van de doelstellingen wordt door het bestuur periodiek gerapporteerd aan de RvC.