Mijn Staedion
samen
werken

Visitatie

Staedion heeft in 2016 een visitatie laten uitvoeren en heeft daarmee een ruime voldoende behaald. In de Aedescode is opgenomen dat alle aangesloten woningcorporaties zich eens in de vier jaar laten visiteren. Visitaties geven inzicht in de prestaties van de corporaties. Met een visitatie legt een corporatie verantwoording af aan de omgeving. Voor de visitatie heeft het onafhankelijke bureau Raeflex met huurders, gemeenten, maatschappelijke organisaties, zorginstellingen, scholen en andere belanghebbenden gesproken. Er is gekeken naar de opgaven en ambities van Staedion en wat is gerealiseerd. Met de aanbevelingen uit het visitatierapport zijn we aan de slag gegaan met de bedoeling bij de volgende visitatie een nog beter resultaat te behalen.