Mijn Staedion
samen
werken

Jaarverslagen

Staedion legt elk jaar (voor 1 juli) verantwoording af met een jaarverslag/jaarrekening aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Centraal Fonds Volkshuisvesting en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. 

Bestuursverslag 2020

Kerncijfers 2020 
Volkshuisvestingsverslag 2020 

Hier vindt u de jaarverslagen van de afgelopen jaren.

In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarrekening zoals gedeponeerd bij het handelsregister, prevaleert de laatste.