Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is de toezichthouder van de stichting Staedion. De leden letten vanuit een Audit- en een Remuneratiecommissie op het beleid dat wordt uitgevoerd en de algemene gang van zaken binnen de stichting.

Daarnaast adviseert de Raad van Commissarissen gevraagd en ongevraagd het bestuur en beslist over de benoeming, beoordeling, schorsing of ontslag van het bestuur (zie hiervoor Hoofdlijnen Remuneratierapport).

Toezichtvisie 

De Raad van Commissarissen heeft in een toezichtvisie aangegeven hoe zij haar toezichthoudende rol bij Staedion specifiek invult en hoe zij toezicht houdt op de verwezenlijking van de missie, visie en de bijbehorende Ondernemingsstrategie. De toezichthoudende rol omvat daarbij elk van de drie rollen van de Raad van Commissarissen: het toezichthouden, de werkgeversrol en de klankbord- of adviesfunctie. 

Toezichtkader 

Het beoordelen van onder meer de voorstellen en besluiten van het bestuur gebeurt binnen een wettelijk vastgesteld toezichtkader. Dat wordt onder meer gevormd door de woningwet, de statuten van de stichting, de Governancecode Woningcorporaties, de Aedescode en de NEPROM-code. Het toezichtkader wordt ook gevormd door onder meer prestatieafspraken met de gemeente Den Haag en het Stadsgewest Haaglanden, de strategie en het bedrijfsjaarplan. In de jaarverslagen legt de Raad van Commissarissen verantwoording af. 

Werkwijze 

De werkwijze van de Raad van Commissarissen is vastgelegd in het Reglement Raad van Commissarissen Staedion

Samenstelling Raad van Commissarissen 

  • Dhr. ir. drs. P.A.N. ten Kroode, voorzitter Raad van Commissarissen en lid commissie Bestuur en Organisatie
  • Mw. drs. A. van Gorsel (1955), voorzitter commissie Bestuur en Organisatie 
  • Mw. prof. dr. ir. M. Hermans (1967), lid Auditcommissie 
  • Mw. C. Rombouts RA (1964), voorzitter Auditcommissie 
  • Dhr. B. Vukicevic MBA (1972), lid commissie Bestuur en Organisatie 
  • Mw. M.H. van Buren (1965), lid Auditcommissie

Meer informatie over de samenstelling van Raad van Commissarissen lees je in dit overzicht.