Mijn Staedion
samen
werken

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is de toezichthouder van de stichting Staedion. De leden letten vanuit een Audit- en een Remuneratiecommissie op het beleid dat wordt uitgevoerd en de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Commissarissen adviseert daarnaast gevraagd en ongevraagd het bestuur en beslist over de benoeming, beoordeling, schorsing of ontslag van het bestuur (zie hiervoor Hoofdlijnen Remuneratierapport).

Toezichtvisie
De Raad van Commissarissen heeft in een toezichtvisie aangegeven hoe zij haar toezichthoudende rol bij Staedion specifiek invult en hoe zij toezicht houdt op de verwezenlijking van de missie, visie en de bijbehorende Ondernemingsstrategie. De toezichthoudende rol omvat daarbij elk van de drie rollen van de Raad van Commissarissen: het toezichthouden, de werkgeversrol en de klankbord- of adviesfunctie.

Toezichtkader
Het beoordelen van onder meer de voorstellen en besluiten van het bestuur gebeurt binnen een wettelijk vastgesteld toezichtkader. Dat wordt onder meer gevormd door de woningwet, de statuten van de stichting, de Governancecode Woningcorporaties, de Aedescode en de NEPROM-code. Het toezichtkader wordt ook gevormd door onder meer prestatieafspraken met de gemeente Den Haag en het Stadsgewest Haaglanden, de strategie en het bedrijfsjaarplan. In de jaarverslagen legt de Raad van Commissarissen verantwoording af.

Werkwijze
De werkwijze van de Raad van Commissarissen is vastgelegd in het Reglement Raad van Commissarissen Staedion.

Samenstelling Raad van Commissarissen
Dhr. drs. L.H. Kok (1964), voorzitter Raad van Commissarissen en lid Remuneratiecommissie
Dhr. drs. R. Steenbeek (1956), lid Auditcommissie
Mw. drs. A. van Gorsel (1955), voorzitter Remuneratiecommissie
Mw. prof. dr. ir. M. Hermans (1967), lid Auditcommissie
Mw. C. Rombouts RA (1964)
Dhr. B. Vukicevic MBA (1972)

Meer informatie over de samenstelling van Raad van Commissarissen leest u in dit overzicht.