Mijn Staedion
samen
werken

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is de toezichthouder van de stichting Staedion. De leden letten vanuit een Audit- en een Remuneratiecommissie op het beleid dat wordt uitgevoerd en de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Commissarissen adviseert daarnaast gevraagd en ongevraagd het bestuur en beslist over de benoeming, beoordeling, schorsing of ontslag van het bestuur (zie hiervoor Hoofdlijnen Remuneratierapport).

Toezichtkader
Het beoordelen van onder meer de voorstellen en besluiten van het bestuur gebeurt binnen een wettelijk vastgesteld toezichtkader. Dat wordt onder meer gevormd door de woningwet, de statuten van de stichting, de Governancecode Woningcorporaties, de Aedescode en de NEPROM-code. Het toezichtkader wordt ook gevormd door onder meer prestatieafspraken met de gemeente Den Haag en het Stadsgewest Haaglanden, de strategie en het bedrijfsjaarplan. In de jaarverslagen legt de Raad van Commissarissen verantwoording af.

Werkwijze
De werkwijze van de Raad van Commissarissen is vastgelegd in het Reglement Raad van Commissarissen Staedion.

Samenstelling Raad van Commissarissen
Dhr. drs. L.H. Kok (1964), voorzitter Raad van Commissarissen en lid Remuneratiecommissie
Dhr. mr. drs. T.M. de Witte RA (1966), voorzitter Auditcommissie
Dhr. drs. R. Steenbeek (1956), lid Auditcommissie
Mw. drs. A. van Gorsel (1955), voorzitter Remuneratiecommissie
Mw. drs. H.G.G.M. Verhoeven (1971), lid Remuneratiecommissie
Mw. prof. dr. ir. M. Hermans (1967), lid Auditcommissie

Meer informatie over de samenstelling van Raad van Commissarissen leest u in dit overzicht. 

This is an automatic translation by